top of page
Jeseniova interiéer ambulance 2.jpg

Psychiatrické vyšetření

K psychiatrickému vyšetření Vás nejčastěji doporučí lékař jiné odbornosti (neurolog, praktický lékař, kardiolog..), nebo psycholog či psychoterapeut. Pokud takové doporučení máte, přineste ho, prosím, s sebou k prvnímu vyšetření.

Vyšetření psychického stavu může být dále požadováno v některých specifických případech, jako je například rozhodnutí o držení, případně navrácení řidičského či zbrojního průkazu, někdy je přímo nařízeno soudem.

V neposlední řadě máte možnost podstoupit psychiatrické vyšetření na vlastní žádost.

Cílem vyšetření je odhalení možné duševní poruchy a následně pak stanovení individualizovaného léčebného plánu.

Co je vhodné vzít sebou?

Jeseniova interér ambulance.jpg

Zprávy a doporučení z předchozích lékařských vyšetřeních (např. od neurologa, kardiologa apod.), výsledek psychologického vyšetření (pokud jste ho v minulosti absolvovali), dále například souhrnnou zprávu od Vašeho psychoterapeuta (máte-li ji k dispozici).

Průběh vyšetření: 

Vyšetření probíhá formou strukturovaného rozhovoru a včetně psychiatrova zápisu trvá obvykle od 40 do 60 minut. Lékař zmapuje Vaše obtíže a důvody k návštěvě ambulance a dotáže se na Vaši historii (anamnézu). V některých případech může být součástí psychiatrického vyšetření také vyplnění krátkých dotazníků, provedení jednoduchých úkolů (např. zapamatování si určitých slov apod.). K upřesnění diagnózy si někdy lékař může vyžádat doplňující vyšetření, jako je klinicko-psychologické vyšetření, odběry krve, zobrazovací vyšetření (CT mozku, magnetická rezonance) atd.

 

K vyšetření můžete přijít sám/sama nebo v doprovodu osoby blízké. O přítomnosti osoby blízké během vyšetření se domluvíte s lékařem.

Závěrem vyšetření je doporučení lékaře. Může se jednat o změnu životního stylu, docházení na psychoterapii, nasazení medikace, indikace jiných terapeutických metod, či doporučení dalších doplňujících vyšetření. Také může lékař doporučit hospitalizaci v nemocnici k zajištění okamžité léčby. Bez Vašeho souhlasu tak lze učinit pouze v případě, kdy bezprostředně ohrožujete sebe nebo své okolí (agresivita, sebevražednost).

Dle potřeby dále následuje sjednání si termínu další kontroly ke zhodnocení Vašeho zdravotního stavu, efektu nastavené medikace, případně úpravě léčebného plánu.

Psychologické vyšetření dítěte

Provádíme klinicko psychologická vyšetření dětí od narození. Při těchto vyšetřeních je nutné, aby dítě mladší 18 let bylo doprovázeno alespoň jedním ze svých zákonných zástupců, který bývá přítomen v úvodní části vyšetření.

Při klinicko-psychologických vyšetřeních dětí je velmi užitečné, pokud rodiče nebo zákonní zástupci přinesou veškerou dostupnou dokumentaci týkající se předchozí psychologické péče dítěte.

 

To může zahrnovat záznamy z Pedagogicko-psychologické poradny, od psychiatra, praktického lékaře, ze Speciálně-pedagogického centra, stejně jako dokumentaci od dalších poskytovatelů služeb, kteří byli zapojeni do péče o dítě.

 

Rovněž jsou cenné informace ze školního prostředí, jako jsou zprávy od učitelů nebo školních psychologů, které mohou poskytnout další kontext k chování a vývoji dítěte ve školním prostředí.

 

Tato dokumentace pomáhá klinickému psychologovi získat ucelenější pohled na historii a současný stav dítěte, což je klíčové pro přesnější diagnostiku a efektivnější plánování léčby.

Všechna vyšetření trvají zpravidla několik hodin. 

recepce.jpg

Psychologické vyšetření dospělého

Klinicko-psychologické vyšetření je důležitým nástrojem v rámci zdravotní péče, které se používá k posouzení duševního stavu pacienta. Toto vyšetření je zpravidla indikováno lékařem - nejčastěji praktickým lékařem, psychiatrem nebo neurologem (ale i dalšími).


 

Během klinicko-psychologického vyšetření může být použito řada diagnostických nástrojů a metod (dotazníky, psychologické testy), základem je klinický rozhovor a hodnocení klinickým psychologem.

 

Cílem je poskytnout komplexní pohled na psychické funkce pacienta, včetně jeho emocionálního stavu, myšlenkových procesů, chování a sociálních interakcí.

 

Výsledky tohoto vyšetření umožňují odesílajícímu lékaři lépe porozumět stavu pacienta a podle toho přizpůsobit léčebný plán nebo doporučit další péči, která může zahrnovat psychoterapii, léčbu léky nebo odkaz na další specialisty.

 

K vyšetření si prosím přineste veškerou dostupnou dokumentaci z předchozích vyšetření (psychologických, psychiatrických, případně relevantní vyšetření jiných lékařů) i případných souhrnů předchozí psychoterapeutické péče, či propouštěcí zprávy z hospitalizací.

Prováděná vyšetření

V našem zařízení provádíme klinicko-psychologická, neuropsychologická a neurovývojová vyšetření, která pokrývají široké spektrum duševních potíží jak u dětí, tak u mladých a starších dospělých. Tato vyšetření zahrnují diagnostiku a hodnocení incipientních (začínajících) stavů duševních onemocnění v dětství, adolescenci i ve stáří. Jsou klíčová pro diferenciální diagnostiku, což umožňuje odlišit jednu psychickou poruchu od druhé. Ze specializovaných oblastí nabízíme vyšetření u lidí s genderovou dysforií ve všech fázích zvažované léčby. 


Je důležité zdůraznit, že v našem zařízení neprovádíme dopravně-psychologická vyšetření a vyšetření žadatelů o zbrojní průkaz.

 

Klinicko psychologické vyšetření nenahrazuje vyšetření pedagogicko-psychologické poradny byť ho může vhodně doplňovat. 

bottom of page