top of page

Psychologické vyšetření dítěte

Provádíme klinicko psychologická vyšetření dětí od narození. Při těchto vyšetřeních je nutné, aby dítě mladší 18 let bylo doprovázeno alespoň jedním ze svých zákonných zástupců, který bývá přítomen v úvodní části vyšetření.

 

Při klinicko-psychologických vyšetřeních dětí je velmi užitečné, pokud rodiče nebo zákonní zástupci přinesou veškerou dostupnou dokumentaci týkající se předchozí psychologické péče dítěte. To může zahrnovat záznamy z Pedagogicko-psychologické poradny, od psychiatra, praktického lékaře, ze Speciálně-pedagogického centra, stejně jako dokumentaci od dalších poskytovatelů služeb, kteří byli zapojeni do péče o dítě.

 

Rovněž jsou cenné informace ze školního prostředí, jako jsou zprávy od učitelů nebo školních psychologů, které mohou poskytnout další kontext k chování a vývoji dítěte ve školním prostředí. Tato dokumentace pomáhá klinickému psychologovi získat ucelenější pohled na historii a současný stav dítěte, což je klíčové pro přesnější diagnostiku a efektivnější plánování léčby.

 

Všechna vyšetření trvají zpravidla několik hodin.

 

Prováděná vyšetření

V našem zařízení provádíme klinicko-psychologická, neuropsychologická a neurovývojová vyšetření, která pokrývají široké spektrum duševních potíží jak u dětí, tak u mladých a starších dospělých. Tato vyšetření zahrnují diagnostiku a hodnocení incipientních (začínajících) stavů duševních onemocnění v dětství, adolescenci i ve stáří. Jsou klíčová pro diferenciální diagnostiku, což umožňuje odlišit jednu psychickou poruchu od druhé. Ze specializovaných oblastí nabízíme vyšetření u lidí s genderovou dysforií ve všech fázích zvažované léčby. 

Klinicko psychologické vyšetření nenahrazuje vyšetření pedagogicko-psychologické poradny byť ho může vhodně doplňovat.

Psychologické vyšetření dospělého

Klinicko-psychologické vyšetření je důležitým nástrojem v rámci zdravotní péče, které se používá k posouzení duševního stavu pacienta. Toto vyšetření je zpravidla indikováno lékařem - nejčastěji praktickým lékařem, psychiatrem nebo neurologem (ale i dalšími).

 

Během klinicko-psychologického vyšetření může být použito řada diagnostických nástrojů a metod (dotazníky, psychologické testy), základem je klinický rozhovor a hodnocení klinickým psychologem. Cílem je poskytnout komplexní pohled na psychické funkce pacienta, včetně jeho emocionálního stavu, myšlenkových procesů, chování a sociálních interakcí.

 

Výsledky tohoto vyšetření umožňují odesílajícímu lékaři lépe porozumět stavu pacienta a podle toho přizpůsobit léčebný plán nebo doporučit další péči, která může zahrnovat psychoterapii, léčbu léky nebo odkaz na další specialisty.

 

K vyšetření si prosím přineste veškerou dostupnou dokumentaci z předchozích vyšetření (psychologických, psychiatrických, případně relevantní vyšetření jiných lékařů) i případných souhrnů předchozí psychoterapeutické péče, či propouštěcí zprávy z hospitalizací.

bottom of page